Warmmiete

וָוארְם·מִיטֶה – שכירות חמה. סך הכל שכר הדירה שתשלמו כל חודש למשכיר, כולל ועד בית ועלויות נוספות, אבל בעיקר כוללת את החימום המרכזי. שכירות קרה + Nebenkosten = שכירות חמה.